Jump menu

Main content |  back to top

1. Johdanto

Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan varmistaa näiden tietojen asianmukainen käsittely. 

Shell on sitoutunut noudattamaan Sähköisen viestinnän tietosuojalakia 516/2004 ja Henkilötietolakia 523/1999 kaikkien keräämiensä henkilötietojen käsittelyssä. Nämä yleiset tietosuojaperiaatteet ovat osoitus tästä sitoumuksesta. Tietosuojalainsäädännön taustalla ovat kansalliset tietosuojaperiaatteet, ja jäljempänä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta Shellin hallussa olevia henkilötietoja käsitellään näiden periaatteiden mukaisesti riippumatta tietosuojalainsäädännön mahdollisista erivapauksista.

Näissä yleisissä tietosuojaperiaatteissa määritellään, miten Shell hallitsee henkilötietojen käyttöä, millaisissa olosuhteissa se saattaa luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, miten voit tarkistaa Shellin hallussa olevat henkilötietosi ja mitä voit tehdä, jos olet tyytymätön siihen, miten Shell käsittelee henkilötietojasi.

2. Mikä Shell on?

Näissä yleisissä tietosuojaperiaatteissa ”Shellillä” tarkoitetaan oy Shell ab:ta (Suomessa rekisteröity Shell-yhtiö, jonka Y-tunnus-numero on FI0113882-9 ja jonka toimisto sijaitsee Vantaalla) ja kaikkia sen tytäryrityksiä.

3. Ketä Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet koskevat?

Nämä yleiset tietosuojaperiaatteet koskevat kaikkia henkilöitä, joiden henkilötietoja on Shellin hallussa nyt tai joiden tietoja Shell voi tulevaisuudessa kerätä.

4. Millaisia tietoja Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet koskevat?

Nämä yleiset tietosuojaperiaatteet koskevat henkilötietoja. ”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan sellaisia joko oikeita tai vääriä tietoja tai mielipiteitä, jotka koskevat jotakuta henkilöä ja joista henkilön henkilöllisyys on ilmeinen tai joista se voidaan kohtuullisesti päätellä.

Näissä yleisissä tietosuojaperiaatteissa viitataan myös ”arkaluonteisiin tietoihin”. ”Arkaluonteisilla tiedoilla” tarkoitetaan tietoja tai mielipiteitä, jotka koskevat henkilön rotua tai etnistä alkuperää, poliittista kantaa, poliittisten järjestöjen jäsenyyttä, uskonnollista vakaumusta tai kuulumista uskonnolliseen yhdyskuntaan, filosofista vakaumusta, kuulumista ammattiliittoon tai -yhdistykseen, seksuaalisia mieltymyksiä tai seksuaalista suuntautuneisuutta, rikosrekisteriä tai terveyttä. Arkaluonteiset tiedot lasketaan myös henkilötietoihin kuuluviksi.

5. Mitkä tiedot eivät ole henkilötietoja?

Henkilötietoja eivät ole sellaiset tiedot, joista Shell on poistanut kaikki viittaukset kyseiseen henkilöön ja varmistanut, että tiedoista ei enää voi päätellä, ketä ne koskevat.

Tällaista tietoa Shell voi käyttää omiin tarkoituksiinsa ja saadakseen kaupallista hyötyä. Henkilötietoihin ei kuulu esimerkiksi se, että Shellin verkkosivuilla on käynyt x kappaletta 30–35-vuotiaita henkilöitä.

6. Miten ja milloin Shell kerää henkilötietoja?

Shell kerää henkilötietoja aina avoimesti ja laillisesti.

Shell kerää henkilötietoja eri tavoin liiketoimintansa puitteissa. Tietoja kerätään mm. seuraavissa toiminnoissa ja seuraavin tavoin:

  • toimittaessa tuotteita ja palveluita asiakkaille
  • vastatessa tuotteitamme ja toimintaamme koskeviin kysymyksiin
  • viestinnässä ihmisten kanssa verkkosivujemme kautta
  • järjestettäessä myyntitapahtumia ja kilpailuja
  • käyttäessään turvakameroita Shell-huoltamoilla.

Aina kun se on kohtuullista ja käytännössä mahdollista, Shell kerää henkilötietoja suoraan henkilöltä itseltään ja ilmoittaa tekevänsä niin.

Toisinaan Shellin on kuitenkin kerättävä henkilötietoja ulkopuolisilta palveluntarjoajilta tai agenteilta (esim. Shell-huoltamoilta saatavat Shellin asiakkaita koskevat tiedot) tai julkisesti saatavana olevasta tiedonlähteestä (esim. puhelinluettelosta).

Henkilötietoja kerätessään tai pian sen jälkeen Shell ryhtyy kohtuullisiin toimiin varmistaakseen, että henkilö tietää, mikä Shell-yhtiö tiedot on kerännyt, mihin tarkoitukseen/tarkoituksiin niitä on kerätty, minkälaisille tahoille tietoja mahdollisesti luovutetaan ja mitkä lait mahdollisesti edellyttävät kyseisen tiedon keruuta.

Arkaluonteisen tiedon keruu

Shell ei kerää arkaluonteista tietoa ilman kyseisen henkilön suostumusta, ellei tiedon keruuta edellytetä laissa, ellei tietoa tarvita kyseisen (tai toisen) henkilön henkeä tai terveyttä välittömästi uhkaavan vakavan vaaran ehkäisemiseksi tai pienentämiseksi tai ellei tietoa tarvita (meneillään olevan, todennäköisen tai mahdollisen) oikeuskäsittelyn yhteydessä.

7. Miten Shell käyttää henkilötietoja?

Henkilötietojen käyttö riippuu siitä, mihin tarkoitukseen tiedot on kerätty.

Shell voi käyttää henkilötietoja siihen ensisijaiseen tarkoitukseen, johon ne on kerätty (esim. tuotteiden toimitus henkilölle) tai johonkin muuhun toissijaiseen tarkoitukseen, johon sen voidaan kohtuudella olettaa niitä käyttävän.

Toisinaan Shell voi käyttää henkilötietoja myynninedistämisessä tai markkinoinnissa. Henkilö voi kuitenkin koska tahansa pyytää, ettei Shell käytä hänen henkilötietojaan suoramarkkinointiin. Pyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä Shelliin joko kirjallisesti, sähköpostitse tai puhelimitse jäljempänä mainittuihin numeroihin ja osoitteisiin. Pyyntö ei maksa mitään.

8. Henkilötietojen luovuttaminen

Shell noudattaa henkilötietojen tietosuojaa ja ryhtyy kohtuullisiin toimiin pitääkseen tiedot luottamuksellisina. 

Shell luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen tietojen keruun ensisijaisen syyn vuoksi tai siihen liittyvän toissijaisen syyn vuoksi, jos voidaan kohtuudella olettaa, että tietoja luovutetaan (esim. tietojen luovuttaminen alihankkijalle, jotta tämä voi toimittaa Shelliltä tilatut tuotteet). Jos tietojen luovuttaminen on tarpeen, Shell edellyttää, että kolmas osapuoli sitoutuu käsittelemään henkilötietoja kansallisten tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. 

Muutoin Shell luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman kyseisen henkilön suostumusta vain, mikäli tietojen luovuttaminen on:

(a) tarpeellista Shellin laillisten oikeuksien tai oikeudellisten etujen suojelemiseksi tai vahvistamiseksi tai mahdollisten vaateiden puolustamiseksi

(b) tarpeellista henkilön terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvan vakavan vaaran estämiseksi tai vähentämiseksi, tai

(c) määrätty laissa.

Shell ei missään tapauksessa myy henkilötietoja ilman kyseisen henkilön suostumusta.

Tietojen luovuttaminen toiselle Suomen Shell-yhtiölle

Suomessa toimiva yksittäinen Shell-yhtiö voi luovuttaa henkilötietoja toiselle vastaavalle Suomessa toimivalle yhtiölle tietosuojalainsäädännön puitteissa. Tällöin tietoja vastaanottava yhtiö käyttää henkilötietoja samaan tarkoitukseen, johon tietoja luovuttavalla Shell-yhtiöllä on lupa niitä käyttää.

Tietojen luovuttaminen Suomen ulkopuolelle

Shell ei luovuta henkilötietoja Suomen rajojen ulkopuoliselle kolmannelle osapuolelle, ellei

(a) Shellillä ole kyseisen henkilön suostumusta tähän

(b) tiedot vastaanottava osapuoli sitoudu pitämään tiedot luottamuksellisina ja suojaamaan niitä vähintään Suomen kansallisten tietosuojaperiaatteiden mukaisesti, tai

(c) tiedot vastaanottavaa osapuolta velvoita vähintään Suomen tietosuojalainsäädännön vaatimaa suojaustasoa vastaava lainsäädäntö.

9. Tietosuoja

Shell ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin toimiin varmistaakseen, että kaikki Shellin hallussa oleva tieto on suojattu niin, ettei siihen pääse käsiksi luvattomasti. Shell ei kuitenkaan takaa, että luvaton henkilö (esim. hakkeri) ei voi päästä käsiksi henkilötietoihin tai että ne muutoin eivät joudu luvattomiin käsiin.

Shell ryhtyy kohtuullisiin toimiin tuhotakseen sellaiset henkilötiedot, joita ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon Shellillä on ollut lupa niitä käyttää, tai muuttaakseen niitä pysyvästi niin, ettei niistä käy ilmi henkilöiden henkilöllisyys.

10. Henkilötietoihin pääsy

Henkilö voi pyytää päästä näkemään Shellin hallussa olevia itseään koskevia henkilötietoja. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä jäljempänä olevaan osoitteeseen.

Shell myöntää henkilölle pääsyn tämän henkilötietoihin niin pian, kuin olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista.

Pyyntö nähdä henkilötiedot evätään, jos

(a) pyyntö on perusteeton tai kiusanpäiten esitetty

(b) pyyntöön suostumisella olisi kohtuuton vaikutus toisen henkilön tietosuojaan

(c) tietoihin pääsy aiheuttaisi jonkun henkilön henkeä tai terveyttä välittömästi uhkaavan vakavan vaaran

(d) tietoihin pääsy haittaisi Shellin laillisia oikeuksia, tai

(e) pyynnön epäämiselle on muu laillinen peruste.

Shell voi periä kohtuullisen maksun kattaakseen tietoihin pääsyä koskevan pyynnön toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset. Mahdollisesta maksusta ilmoitetaan ennen sen perintää.

11. Henkilötietojen korjaaminen

Shell ryhtyy kohtuullisiin toimiin varmistaakseen sen hallussa olevien henkilötietojen oikeellisuuden ja täydellisyyden. Jos henkilö kuitenkin epäilee, että Shellin hallussa olevissa henkilötiedoissa on virheitä tai että ne eivät ole ajan tasalla, hänen tulee ottaa yhteyttä Shelliin kirjallisesti jäljempänä olevaan osoitteeseen.

12. Ota yhteyttä Shelliin

Jos sinulla on Shellin yleisiä tietosuojaperiaatteita tai Shellin henkilötietojen hallintaa tai käsittelyä koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä Shellin  webmasteriin sähköpostitse.